Servei d’intervenció presencial

(centres d’atenció primària)

DP-TRANSFERS és un programa de translació a gran escala de la prevenció de la diabetis tipus 2 a nivell nacional. Esperem aportar fórmules factibles d’avaluar el risc de diabetis, lliurar una intervenció eficaç sobre l’estil de vida i donar suport al manteniment dels canvis de comportament reeixits.

Des de 2016 han participat 123 centres i consultoris locals (població de referència: 1,6 milions, 29% de tots els centres del país) i 652 professionals d’atenció primària. Entre ells, 96 centres han estat capaços d’oferir la intervenció presencial a la seva població amb risc de diabetis. Aproximadament 2300 persones han estat informades sobre el programa; més de 1700 participen en la intervenció presencial i més de 1500 ja han rebut el mòdul bàsic que consta de 6 sessions.

Per desgràcia, no tothom disposa del temps necessari per assistir personalment a les sessions de formació. És per això que va sorgir la possibilitat de rebre les sessions per via telemàtica. Per tant, aquest lloc web prossegueix i complementa la intervenció presencial. De fet, el nucli docent és el mòdul bàsic de la intervenció (6 sessions que habitualment comporten de 8 a 9 hores d’assistència) tot simplificant i adaptant els punts i idees clau.